Afolium har utvecklat systemet Solid som är ett nytt och innovativt sätt att hantera betalningar och ransoneringar i kristider. Solid är utformat för att tas i bruk under krissituationer när befintliga betalsystem inte fungerar på grund av längre elavbrott eller avbrott i datakommunikationen.

Solid kan trygga betalningar och ransoneringar under mycket långa perioder utan tillgång till el eller datakommunikation. Lösningen är baserad på så kallade smarta kort (kontaktlösa kort) och betalningar sker oberoende av tillgång till datakommunikation eller fungerande elnät.

En del i Solid är även ett ransoneringssystem som kan aktiveras för att undvika hamstring av kritiska varor och produkter i de kristider när systemet kommer att användas.


Grundläggande krav vid utvecklingen av Solid har varit säkerhet och tillgänglighet. Säkerheten tryggas bland annat genom att alla transaktioner är krypterade och inbyggda säkerhetsalgoritmer som fångar upp avvikande transaktioner. Solid är vidare inte baserat på mobiltelefoner, appar eller andra digitala lösningar som inte är tillgänglig för alla.

Solid är utvecklat för att vara tillgängligt för alla medborgare vilket gör systemet jämlikt och säkert. Ransoneringsfunktionen säkerställer även rättvisa vid kristider då det inte kommer att gå att köpa sig fördelar.